Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu

İDA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİC. A.Ş. MÜŞTERİ ADAYLARIMIZA YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında İDA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİC. A.Ş. (Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’in Kanun kapsamında müşteri adaylarına yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ŞİRKET tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması.
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla.

C. İşlenen Kişisel Verileriniz

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz;

 • Kimlik bilgileriniz: Ad-Soyad
 • İletişim bilgileriniz: E-Posta Adresi, Telefon
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görüşme kaydı.
 • Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, kullanıcıların bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ŞİRKET’e iletmeleri gerekmektedir. ŞİRKET, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz yurtiçinde herhangi bir yere aktarılmamaktadır. Ancak gerekmeksi halinde Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

E. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ŞİRKET, müşteri adaylarının verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yollarla ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz üçüncü kişilerden telefonla alınan bilgiler ve tarafınızla yapılan telefon görüşmesi vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.

Bu bilgiler, KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

ŞİRKET tarafından toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin B bendinde yer alan amaçlarla, AÇIK RIZA ve veri sahibinin verisini alenileştirmesi hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

F. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, yaptığımız faaliyet kapsamında iletişim kurulmasından sonra imha edilmektedir. Tarafınızla yapılan görüşme sonucunda müşterimiz olmanız halinde ise kurulan iş ilişkisinin türüne göre saklanmaktadır.

G. Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.idafreight.com Adresindeki “İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP FORMU”nu doldurarak, ŞİRKET’in İcadiye Caddesi No:74 Kuzguncuk Üsküdar/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya info@idafreight.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine

 bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

 talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport

 numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır.

İDA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİC. A.Ş. TEDARİKÇİ VE TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ A. Veri Sorumlusunun Kimliği 07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında İDA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİC. A.Ş. (Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’in Kanun kapsamında tedarikçi ve tedarikçi çalışanlarına yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ŞİRKET tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır. B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır/Taşınmaz Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Veri sorumlusunun operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla.
C. İşlenen Kişisel Verileriniz Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz;
 • Kimlik bilgileriniz: Ad-Soyad
 • İletişim bilgileriniz: Telefon ve E-Posta Adresi
 • Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, kullanıcıların bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ŞİRKET’e iletmeleri gerekmektedir. ŞİRKET, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.
D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde rezervasyon, yükleme ve taşıma faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla yalnızca ürün veya hizmetlerimizi alan kişilerle ve Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. E. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi ŞİRKET, Çalışanların verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yollarla ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir. Kişisel verileriniz iş ilişkimizin kurulması ile birlikte tarafınızca mail veya telefon yoluyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır. Bu bilgiler, KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. ŞİRKET tarafından toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin B bendinde yer alan amaçlarla, kurulan sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. F. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Kişisel verileriniz, tarafımızca saklanmamakta, işin bitmesi ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinmekte, yok edilmekte ve/veya anonim hale getirilmektedir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz G. Veri Sahibinin Hakları Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.idafreight.com Adresindeki “İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP FORMU”nu doldurarak, ŞİRKET’in İcadiye Caddesi No:74 Kuzguncuk Üsküdar/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya info@idafreight.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini
talep etme, haklarına sahipsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurunuzda;
 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport
numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır.

İDA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİC. A.Ş. ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİLERE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında İDA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİC. A.Ş. (Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’in Kanun kapsamında ürün veya hizmet alan kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ŞİRKET tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • İletişim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır/Taşınmaz mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla.

C. İşlenen Kişisel Verileriniz

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz;

 • Kimlik bilgileriniz: Ad-Soyad, TCKN
 • İletişim bilgileriniz: Adres, Telefon, KEP adresi ve E-Posta Adresi
 • Finans: Vergi Dairesi ve Vergi No, Çalışılan Banka Bilgisi, Çek Kare Kodu
 • Müşteri İşlem: Fatura Bilgileri
 • Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, kullanıcıların bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ŞİRKET’e iletmeleri gerekmektedir. ŞİRKET, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla mali müşavirlik firmasına, yükleme ve taşıma organizasyonlarının gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçilere ve Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

E. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ŞİRKET, ürün veya hizmet alan kişilerin verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yollarla ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz iş ilişkimizin kurulması ile birlikte tarafınızca mail veya telefon yoluyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.

Bu bilgiler, KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

ŞİRKET tarafından toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin B bendinde yer alan amaçlarla, kurulan sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

F. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verilerinizden, yükleme ve taşıma organizasyonlarının gerçekleştirilmesi amacıyla toplanan kişisel verileriniz organizasyon bitene kadar işlenmekte ve sonrasında imha edilmekte, saklanmamaktadır. Kanunen saklanması zorunlu olan finans işlemlerine ilişkin kişisel verileriniz, mevzuat uyarınca 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz

G. Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.idafreight.com Adresindeki “İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP FORMU”nu doldurarak, ŞİRKET’in İcadiye Caddesi No:74 Kuzguncuk Üsküdar/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya info@idafreight.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine

 bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

 talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport

 numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır.

İDA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİC. A.Ş. ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ ÇALIŞANI VE YETKİLİLERİNE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında İDA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİC. A.Ş. (Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’in Kanun kapsamında ürün veya hizmet alan kişi çalışanı ve yetkililerine yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ŞİRKET tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • İletişim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır/Taşınmaz mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Veri sorumlusunun operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla.

C. İşlenen Kişisel Verileriniz

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz;

 • Kimlik bilgileriniz: Ad-Soyad, TCKN, Doğum tarihi ve yeri, Anne-Baba Adı, İmza, Vekaletname, İmza Sirküleri
 • İletişim bilgileriniz: E-Posta Adresi, Telefon
 • Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, kullanıcıların bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ŞİRKET’e iletmeleri gerekmektedir. ŞİRKET, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yükleme ve taşıma organizasyonlarının gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçilere ve Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

E. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ŞİRKET, ürün veya hizmet alan kişilerin verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yollarla ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz iş ilişkimizin kurulması ile birlikte tarafınızca mail veya telefon yoluyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.

Bu bilgiler, KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

ŞİRKET tarafından toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin B bendinde yer alan amaçlarla, kurulan sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

F. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verilerinizden, yükleme ve taşıma organizasyonlarının gerçekleştirilmesi amacıyla toplanan kişisel verileriniz organizasyon bitene kadar işlenmekte ve sonrasında imha edilmekte, saklanmamaktadır. Kanunen saklanması zorunlu olan finans işlemlerine ilişkin kişisel verileriniz, mevzuat uyarınca 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz

G. Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.idafreight.com Adresindeki “İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP FORMU”nu doldurarak, ŞİRKET’in İcadiye Caddesi No:74 Kuzguncuk Üsküdar/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya info@idafreight.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine

 bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

 talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport

 numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEBİ FORMU
 1. GENEL AÇIKLAMALAR
  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.   Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KURUM”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Kurumumuza yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir.   Elektronik ortamdan yapılacak başvurular sistemimize kayıtlı mail adresiniz üzerinden yapılmalıdır.   Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalı özelinde bilgiler verilmektedir.    
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi Başvuruya Eklenecek Diğer Bilgiler
İadeli Taahhütlü Mektup …………………………………………………………………..(adres) Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. İşbu başvuru formumun 2inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4üncü bölümünde belirtilmektedir.
Kurum/Firma mail adresiniz aracılığıyla, ………………………….(güvenli elektronik posta adresi) E-posta Konu bölümüne, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. İşbu başvuru formumun 2inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4üncü bölümünde belirtilmektedir.
  Yukarıda belirtilen kanal Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince “yazılı”  ve elektronik başvuru kanalıdır. “KURUM’UN” belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Kurumumuzca duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız işbu başvuru formundaki seçiminize göre ilgili Kanunun 13üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Kurumumuz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Kurumumuzun işbu başvuru formunda talep ettiği bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede Kurumumuza sağlanması talep edilecektir. Bu bilgi ve belgelerin Kurumumuza gereği gibi sağlanana kadar başvuru değerlendirme süresi olan 30 gün duracaktır. Bu durumda Kurumumuzun kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.  
 1. BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASINA VE KENDİSİYLE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Kurumumuz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuz sonuçlarının güvenli bir şekilde veri sahibine iletmek amacıyla da talep edilmektedir.
Adı –Soyadı                                      
TC Kimlik Numarası                                   
Kurumumuzla Olan İlişkiniz                        ☐ Çalışan       ☐ Ziyaretçi  ☐Diğer……………………….  
Adres                                                 
Cep Telefonu                                               
E-posta Adres                                               
Kurumumuzla Olan İlişkiniz Sona Erdi Mi?          ☐ Evet            ☐ Hayır  
 
 1. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11 (1)) ve TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER
  Aşağıda Kanun’un 11inci maddesi gereğince veri sorumlusu olan Kurumumuzdan talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Kurumumuz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13üncü maddesinin 3üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir. Kanun’un 11inci maddesinin 1inci fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Kurumumuz tarafından Kanunun 13üncü maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir. Yaptığınız her başvuru talebi konusu ne olursa olsun Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.) ile yapılmalıdır.
Talep No
Talep Konusu
Seçiminiz (İlgili bölümü işaretleyiniz)    
Ek bilgi Ek belge
1 Kurumunuzun hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum Yok Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
2 Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum Yok Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
3 Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum Yok Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum Yok Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz(lütfen belirtiniz):     Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; (lütfen sadece bir seçim yapın)         İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:   Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler ve kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.).  
·         Silinmesini İstiyorum      
·         Anonim hale getirilmesini istiyorum    
7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel veriniz(lütfen belirtiniz):   Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh gibi)  
8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; (lütfen sadece bir seçim yapın)         İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:   Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler ve   kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)..  
·         Silinmesini İstiyorum    
·         Anonim hale getirilmesini istiyorum    
9 Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.   Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin.   Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz talepleri gösteren belgeler ve  kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)...  
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.   Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz.   Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)...
   
 1. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 13 (1)- (3))
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Kurumunuza yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.   İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Kurumunuz tarafından işlenmesine izin veriyorum.   ☐  Cevabın Başvuru Forumunun 2inci bölümde sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum ☐ Cevabın Başvuru Forumunun 2inci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.   Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı : Başvuru Tarihi : İmza :

İDA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİC. A.Ş. KAMERA KAYDINA YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında İDA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİC. A.Ş. (Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’in Kanun kapsamında güvenlik kamerası kapsamında ŞİRKET’e gelen ziyaretçi, müşteri, çalışan ve çalışan adaylarına yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ŞİRKET tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla.

C. İşlenen Kişisel Verileriniz

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz;

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini: Kamera kayıtlarıdır.

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde;

 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

E. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ŞİRKET, kamera kaydı verilerini KVKK gereğince, güvenlik kameraları vasıtasıyla otomatik yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddeleri uyarınca bu aydınlatma metninin B numaralı maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninin B numaralı maddesinde yer alan amaçlarla aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir;

 • Veri sorumlusunun meşru menfaati.

F. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, kaydın alındığı tarihten itibaren 40 gün boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz

G. Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.idafreight.com Adresindeki “İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP FORMU”nu doldurarak, ŞİRKET’in İcadiye Caddesi No:74 Kuzguncuk Üsküdar/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya info@idafreight.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport

numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır.